Årsmöte 2023

söndag den 19 mars 2023

Nu är det dags för föreningens etthundraförsta årsmöte. Medlemmar i föreningen Rostorps Egna Hem bjuds in till detta och kallelse med dagordning har delats ut i brevlådorna.

Årsmötet sker söndagen den 19 mars 2023 kl 13:00 i Dalhemssalen, på Kirsebergs fritids- och kulturhus. Fika serveras under mötet!

Mötet inleds med en inspirerande föreläsning, innan den formella dagordningen tar
vid. Som en del av årets tema i föreningen, Husen på Rostorp, kommer Dan Jensen och
håller föredrag på ämnet Att återställa ett Rostorpshus. Dan visar hur många av våra hus
har förändrats under rekordåren och hur det går att ta tillbaka dem till ursprungligt skick.

 

Därefter fortsätter mötet enligt nedan.

Dagordning för mötet:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
3. Fråga om mötets behöriga utlysning
4. Fastställande av dagordning
5. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
6. Föredragning av revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Förslag från styrelsen samt motioner från medlemmarna
9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår.
10. Fastställande av styrelsearvode
11. Val av två ledamöter till styrelsen för en tid av två år
12. Val av en suppleant till styrelsen för en tid av två år
13. Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år
14. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande, för en tid av ett år
15. Övriga frågor

OBS: Tre motioner till årsmötet har inkommit, efter att kallelsen delats ut. Formellt sett har de inkommit för sent för att behandlas på årsmötet, men styrelsen föreslår att de istället behandlas under övriga frågor.

 

Alla dokumenten till mötet kan du ladda ned här:

Kallelse (samma som har delats ut i alla brevlådor)

Verksamhetsberättelse 2022 (Samma som har delats ut i samband med kallelse)

Bokslut 2022, granskat av revisorerna

Revisionsberättelse

Motioner till årsmötet ang parkering samt hastighetsbegränsning

Motion till årsmötet ang tillägg av punkt i dagordning

Styrelsens yttrande och förslag till beslut för alla tre motioner ovan

 

Dagordning och mötesordning samt övriga formalia regleras av våra stadgar som du finner här.

 

Välkomna!

/Styrelsen