Stadgar för Rostorps Egna Hem

Antagna på ordinarie årsmöten 2010-01-13 och 2011-03-13

§1

Föreningens ändamål är att åstadkomma en närmare sammanslutning mellan villaägarna inom Rostorp i syfte att tillvarata och främja deras gemensamma intressen och verka för stärkande av samhörighetskänslan.

§2

Villaägare inom Egnahemsområdet Rostorp äger rätt att vara medlem i föreningen.

Medlem som inte i vederbörlig ordning erlagt beslutad medlemsavgift, anses ha utträtt ur föreningen.

Härutöver äger den som bor i medlemsfastighet rätt att delta i föreningens aktiviteter.

§3

Föreningens angelägenheter omhänderhas av dess styrelse.

Styrelsen skall bestå av ordförande och fyra ordinarie ledamöter jämte

två suppleanter.

Styrelsen, som sammanträder på kallelse av ordföranden eller annan styrelseledamot, är beslutsför, när minst tre ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av ordföranden vid sammanträdet, dock måste minst tre ledamöter vara ense om beslutet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare och övriga erforderliga funktionärer.

§4

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen bemyndigar.

§5

Räkenskapsåret löper per kalenderår. Styrelsens förvaltning granskas av revisorer utsedda på årsmötet. Styrelsen skall senast 14 dagar före årsmötet till revisorerna överlämna avslutade räkenskaper och protokoll samt berättelse för föregående år.

§6

Kallelse till föreningsmöte med angivande av ärenden – styrelsens förslag och medlemmarnas motioner - , skall på lämpligt sätt tillställas,  varje medlem. Till såväl årsmöte som extra föreningsmöte kallas minst tre veckor i förväg.

Årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång. På begäran av styrelsen eller minst en femtedel av föreningens medlemmar skall extra föreningsmöte hållas.

Motioner till årsmötet skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast fem veckor före mötet.

§7

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vid dennes frånvaro av annan styrelsemedlem varefter följande ärenden skall behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 3. Fråga om mötets behöriga utlysning
 4. Fastställande av dagordning
 5. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
 6. Föredragning av revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Förslag från styrelsen samt motioner från medlemmarna
 9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår (en avgift per fastighet).
 10. Fastställande av styrelsearvode
 11. Val av styrelsens ordförande för en tid av två år, varje jämnt årtal
 12. Val av två ledamöter till styrelsen för en tid av två år
 13. Val av en suppleant till styrelsen för en tid av två år
 14. Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år
 15. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande, för en tid av ett år
 16. Övriga frågor.

Vid extra föreningsmöte skall mötesordningen för årsmötet gälla i tillämpliga delar.

§8

Beslut vid föreningsmöte fattas med enkel majoritet av de närvarande röstberättigade. Medlem får företrädas genom ombud. Varje fastighet har en röst.

Frågor avgöres genom öppen omröstning, om sluten omröstning ej begärts. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst, men vid sluten omröstning skall lotten avgöra.

Röstlängd upprättas och fastställs vid begäran om votering.

§9

Stadgeändring skall för att äga giltighet beslutas vid två på varandra följande föreningsmöten med minst sex månaders mellanrum, varav minst ett skall vara årsmöte.

§10

För beslut om upplösning av föreningen gäller vad som sägs i §9 om stadgeändring.

 

Om beslut fattas att föreningen skall upplösas skall föreningens tillgångar användas till områdets nytta.