Informationsmöte med Malmö Stad

torsdag den 26 januari 2017

Den 26:e januari höll Lars Böhme, lanskapsarkitekt, och Sofia Bescher, informatör/projektledare, i ett informationsmöte angående kommunens utvecklingsplaner i Kirseberg med omnejd. En sammanfattning finns att läsa i presentationen som kommunen delgett oss: Presentation

Till denna kan följande punkter läggas (styrelsens noteringar):

  • Ringlinjen väntar just nu på tillstånd att få trafikera järnvägen österut. Om tillstånd fås kommer ringlinjen att kunna öppnas ca. år 2018 men datumet har förskjutits tidigare så det är en gissning/förhoppning från kommunens sida.
  • Kirseberg karaktäriseras av småstaden i storstaden och denna känsla vill kommunen behålla. Fokus ligger på att förtäta, främst i samband med att stationen på Östervärn åter tas i bruk. Med ett stationsnära läge kommer det att bli attraktivare att bo vid Östervärn och bostäder kommer byggas bland annat där Hedbergs bil ligger idag.
  • Det finns tankar kring att flytta godstrafiken från spåret vid Östervärn och lägga det parallellt med yttre ringvägen. Det finns även tankar på att hänvisa trafik som inte ska till centrum utan till andra delar av staden till en annan väg än via Midhem för att avlasta gatorna i centrum (se mobilitetsplan som finns länkad till under lästips).
  • Vad gäller spårvägen, som enligt den fördjupade översiktsplanen för Kirseberg går längs Kronetorpsgatan, finns det alternativa dragningar som diskuteras. En spårväg ligger dock långt in i framtiden. När det väl finns finansiering till spårväg så är det främst sträckorna till Rosengård och Västra Hamnen som kommer prioriteras.

Närmast i tid ligger utbyggnaden i Sege Park, där det finns en detaljplan och 11 aktörer har handlats upp.

Under byggtiden för Sege Park kommer troligen även arbetet med stationen vid Östervärn att påbörjas med tillhörande förtätning.

Kommunens svar på frågor från mötet

Hur stort är intresset för att bygga i Sege Park?
Intresset för att bygga i Sege Park är stort. Av 28 intresseanmälningar har nu 11 aktörer valts ut för att få bygga i området. Se mer info på:

http://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Utvecklingsomraden/Sege-Park/11-utvalda-aktorer.html

Är hänsyn tagen till skyfall i Sege Park?

VA-Syd tar hänsyn till skyfall i sitt arbete med VA-ledningarna i Sege Park. Dock hänger inte VA-nätet ihop mellan Rostorp och Sege Park pga av markhöjderna. Detta gör att byggnationen i Sege Park inte bedöms komma att påverka Rostorpsområdet varken till det sämre eller det bättre.

Kommer det fortsatt vara möjligt att använda Sege Park som motionsområde?

Ja parkområdet kommer i detaljplanen att klassas som just parkmark och bli tillgänglig för
allmänheten. Ambitionen är att underlätta för rörelse (ta bort eventuella hinder) mellan Beijers park och Sege Park och göra området tryggare och trivsammare för bl.a. parkbesökare. Träd kommer att behöva tas ner på några platser där byggnader eller gator byggs, men den allra största delen av träden och grönskan kommer att bevaras.

Lästips

Fördjupade översiktplanen för Kirseberg
http://malmo.se/fopkirseberg

Fördjupade översiktplanen för Nyhamnen
http://malmo.se/fopnyhamnen

Information om Sege Park
http://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Utvecklingsomraden/Sege-Park.html

Trafik- och mobilitetsplanen
http://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Trafik--hallbart-resande/Trafik--och-mobilitetsplan.html

Om Kontinentalbanan
http://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Framtidens-kollektivtrafik/Kontinentalbanan.html

Om spårväg i Malmö Stad
http://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Framtidens-kollektivtrafik/Sparvag-i-Malmo.html

Om det finns synpunkter eller förslag på förbättringar rörande trafik
http://malmo.se/gkkundservice