Årsmöte

söndag den 20 mars 2022

Den 20 mars kl 16:00 är det årsmöte i föreningen.

Platsen är Kirsebergs Kulturhus, Kirsebergssalen.
Kallelse med dagordning har delats ut i brevlådorna.

Efter det formella årsmötet följer information om hundraårsjubileet och vilka aktiviteter som planeras under jubileumsåret. Arbetsgruppen som jobbar med jubileumsboken om Rostorps trädgårdar är också på plats och berättar om bokprojektet. En representant för Studiefrämjandet kommer också, och informerar om det nationella evenemanget "Tusen trädgårdar".

 

Dagordning för mötet: 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 2. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 
 3. Fråga om mötets behöriga utlysning 
 4. Fastställande av dagordning 
 5. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning 
 6. Föredragning av revisionsberättelse 
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 8. Förslag från styrelsen samt motioner från medlemmarna 
 9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår.
 10. Fastställande av styrelsearvode 
 11. Val av styrelsens ordförande för en tid av två år
 12. Val av två ledamöter till styrelsen för en tid av två år 
 13. Val av en suppleant till styrelsen för en tid av två år 
 14. Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år 
 15. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande, för en tid av ett år
 16.  Övriga frågor