Årsmöte 2012

Protokoll fört vid årsmötet den 18 mars 2012.

§1 Mötet öppnades

Ordförande Ninni Hyleborg hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§2 Parentation

Ninni Hyleborg läste en dikt för de medlemmar som gått bort under det gångna året och vi avslutade med en tyst minut.

§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

  • Ingemar Steimer väljs som ordförande för mötet.
  • Eva Gustafsson väljs som sekreterare för mötet.

§4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Lotta Söderberg och Jeanette Sihvonen väljs som justeringsmän tillika rösträknare.

§5 Mötets behörighet

Mötet godkänner att kallelse har utlysts i Rostorpsbladet i behörig tid.

§6 Dagordningen fastställdes

§7 Verksamhetsberättelsen och årsredovisning

Alla har tagit del av denna i Rostorpsbladet nr 112 som blev utdelat till alla medlemmar i februari 2012. Godkänns av mötet.

Anders Christensson, kassör, redogör för räkenskaperna 2011, årsredovisningen läggs som bilaga till protokollet.

§8 Revisionsberättelse

Godkänns av mötet.

§9 Styrelsens ansvarsfrihet

Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§10 Inga motioner inkomna från medlemmarna

§11 Fastställande av medlemsavgiften, 200 kronor/hushåll

§12 Fastställande av styrelsearvodet, 3500 kronor

§13 Till ordförande på 2 år valdes sittande Ninni Hyleborg

§14 Till två ledamöter på 2 år valdes Martin Nilsson och sittande Eva Gustafsson

§15 Till suppleant på 2 år valdes Lina Löfmark

§16 Till två revisorer på 1 år valdes sittande Ingemar Steimer och Sven Nordgren

Till revisorsuppleant på 1 år valdes sittande Mats Weidmar.

§17 Till tre ledamöter till valberedningen på 1 år valdes sittande Lotta

Söderberg som sammankallande, Katrine Bhiladvala och Rune Karlsson

§18 Övriga frågor

  • Ninni berättar om kommande aktiviteter
  • Hemsidan är en besvikelse, uppfyller inte medlemmarnas krav. Styrelsens ambition är att den kommer att fungera inom kort.
  • Britt har fortfarande nyckeln till arkivet men vill gärna lämna över den till någon i styrelsen. Vi återkommer om detta.
  • Föreningsrabatter som är klara. Byggfabriken 10 % och Lindströms 5 %. Mer om detta i kommande Rostorpsblad.
  • Nybygget på Östra Fäladsgatan innebär mer trafik och fler som behöver parkeringsplatser. Styrelsen har gjort skrivelser om detta med inte fått något gehör för oron över detta.
  • Avgående Katrina Bhiladvala och Thomas Westman avtackas med paket.
  • Styrelsen tackar för det gångna året och ser gärna att fler medlemmar blir involverade i aktiviteter som kommer framöver.

§19 Mötet avslutades

Vid protokollet

Eva Gustafsson
Mötessekreterare

Lotta Söderberg                                                        
Justeringsman                                                          

Jeanette Sihvonen
Justeringsman