Protokoll för årsmöte 2009

 

Protokoll förts vid årsmötet 2009.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Heléne Karlsson hälsade mötesdeltagarna välkomna, presenterade 2008 års styrelse och tackade medlemmar som gjort insatser för föreningen under det gångna året.

§2 Parentation

En tyst minut hölls för de medlemmar som gått bort under året:

Bengt Jönsson, Beijersparksgatan 16, Margareta Sernbo, Beijersparksgatan 26, Åke Ohlin, Stenkyrkegatan 5

§3 Mötets behörighet

Mötet ansågs vara vederbörligt utlyst och behörigt

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med styrelsens egen anmärkning att § 16 (Motioner och förslag) enligt stadgarna hade hamnat fel i tågordningen.

§5 Val av mötesfunktionärer

  • Till ordförande valdes Heléne Karlsson
  • Till sekreterare valdes Helle Michelsen
  • Till justeringmän, tillika rösträknare, valdes Rune Karlsson och P.O Nilsson

§6 Föregående årsmötes protokoll

Protokollet upplästes av ordförande. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§7 Verksamhetsberättelsen

Ansågs vara delgiven mötet genom publicering i Rostorpsbladet nr 96 samt på föreningens hemsida.

Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§8 Ekonomisk berättelse

I kassör Anders Christenssons frånvaro redovisade ordförande Heléne Karlsson utförligt för

föreningens finanser. Ingående balans var 37.738 kr. När alla 2008 års aktiviteter; årsmöte, fisketur, städdag, midsommarfirande, kräftskiva, nyårsfest, arvode till styrelsen och inköp av två stycken tält mm var avräknade, återstod 27.923 kr.

I räkenskaperna finns inbakat det bidrag till DVD-skivan som Villaägarna gav till föreningen 2007.

För 2009 års aktiviteter kommer Föreningen åter att äska medel från Villaägarna.

§9 Revisionsberättelse

Revisor Ingemar Steimer läste upp revisionsberättelsen och föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året, vilket mötet tillstyrkte.

§10 Val av funktionärer

Karin Steimer presenterade valberedningens förslag:

  • Två ordinarie ledamöter på 2 år: Anders Christensson (omval) och Kent Skoog
  • En suppleant på 2 år : Lena Brettmar
  • Två revisorer på 1 år : Ingemar Steimer och Sven Nordgren (båda omval)
  • En Revisorssuppleant på 1 år: Mats Weidmar (omval)

Mötet valde enhälligt föreslagna funktionärer.

§12 a) Fortsatt anslutning till Villaägarnas riksförbund

Ordförande visade överskådligt vilka fördelar som kan finnas med en fortsatt anslutning till VÄ både för den enskilde medlemmen (rådgivning/bevakning av aktuella frågor, medlemsförmåner, tidning mm) och för föreningen (central uppbörd, gratis hemsida, möjlighet att äska medel mm).

Styrelsen förslog att föreningen fortsatt är anslutna till Villaägarna bl.a för att avvakta resultat av bildandet av ViM. Såvida inte medlemmar lämnar in motioner i frågan, kommer ärendet inte snart att tas upp igen. Mötet tillstyrkte detta.

§12 b) Årsavgift för 2010

Årsavgiften fastställdes till oförändrat 350:-

§12 c) Styrelsearvode 2010

Mötet avvisade styrelsens förslag på 2800:- och tillstyrkte istället 3000:-.

§13 Rapporter och skrivelser

ViM – Malmögemensam förening knuten till VÄ.

ViM diskuterades under punkten 12 a).

ViM är en ny förening inom VÄ och består av alla 4300 direktanslutna medlemmar i Malmö.

Möjligheten finns att den föreningen, med en stark styrelse, kan bli en maktfaktor som

tillsammans med andra villaföreningar kan driva frågor mot t.ex Malmö kommun.

Motionerna till kongressen skall läggas ut på hemsidan.

§14 Trafikgrupp

Rasmus Karlsson, sammankallande i Rostorps Trafikgrupp, presenterade verksamheten och arbetsgruppen som består av 5 personer: Rasmus Karlsson, Lotta Söderberg, Anders Åkesson, Joakim Palmqvist och Heléne Karlsson, som styrelsens representant.

Gruppens uppgift är att arbeta för en bättre trafikmiljö i Kirseberg och i synnerhet Rostorp.

Tillsammans med andra intresserade av trafikförbättringar; daghem, skolor, idrottsföreningar, pensionärsföreningar m.fl. i närområdet, skall man bjuda in politiker i tekniska nämnden och andra från stadsdelsförvaltningen till möte om trafikfrågor.

§15 Grannsamverkan

Leif Svensson, avgående sammankallande i grannsamverkan, gav en kort rapport.

Det är viktigt att hålla ögonen öppna och rapportera allt avvikande till hemsidan. Ombuden bör arbeta mer aktivt med hjälp till våra äldre samt kontakta alla nyinflyttade.

Nya samordnare för verksamheten är Ingemar Widén och Michael Blaesild.

§16 Motioner och förslag

Uppdatering av stadgarna

Styrelsens förslag till stadgeändringar skjuts till nästa årsmöte, då det konstaterades att en allmän översyn av fler punkter kunde vara i tiden.

En arbetsgrupp skall bildas, bestående av Sven Nordgren, P.O Nilsson och en styrelserepresentant. Syftet är att förtydliga och förenkla våra stadgar;

t.ex frågan om antal funktionärer och deras roller.

Skötsel av häckar

Det förelåg en motion från Roland Johansson om att kontakta entreprenörer för att få en kostnadsram för olika åtgärder för skötsel av häckar.

Styrelsen kommer internt att ta upp denna fråga på ett styrelsemöte.

§17 Övriga frågor

Planerade aktiviteter 2009

Heléne Karlsson redogjorde för årets planerade aktiviteter; "Tomatens år", Städdag, Midsommarfirande, Sommarfest, Halloween-disco för barn, Nyårsfirande, Boule-tournering mm. Dessutom arbete med Rostorpsblad, Hemsida, Trafikgrupp, DVD, Arkiv och diverse möten med ViM och VÄ.

Arkivet

Brith Widén redogjorde för motiven för flytten av arkivet från Kulturhuset till Stadsarkivet.

Säkerheten blir mycket bättre utan att tillgängligheten blir sämre.

Mötet tillstyrkte en flytt.

Ett förslag från en medlem om namnändring av föreningen drogs tillbaka, då mötet tydligt var emot.

Det finns möjlighet för äldre i stadsdelen att få hjälp med "Fixartjänst". Informationen kommer att läggas ut på hemsidan och i ett Rostorpsblad.

Hur vi skall hantera frågan med den försvunna områdeskartan kommer att diskuteras på ett styrelsemöte.

Några av äppleträden på Rostorpsplan behöver bytas ut. Roland Johansson har goda kontakter med Alnarp för att hitta ersättningsmaterial.

Ett nytt loppis framfördes som önskemål från en medlem. Styrelsen skall undersöka om det går att kombinera med Höstfesten i Beijers park.

§18 Mötet avslutades