Protokoll för årsmöte 2008

Protokoll förts vid årsmötet den 31 mars 2008.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Heléne Karlsson hälsade mötesdeltagarna och representanterna för Villaägarna, Ingela Berg och Alf Christensson, välkomna.

§2 Kyrkoherde Per Håkansson

höll en kort presentation av de nyrenoverade samlingslokalerna samt möjligheten att utnyttja dem till olika slags sociala samlingar.

§ 3 Parentation

En tyst minut hölls för de medlemmar som gått bort under året;

Karl Lind, Smedjekullsgatan 17, Knut Sernbo, Beijersparksg 26 samt Ove Ljung, Värnanäsg 18

§ 4 Mötets behörighet

Mötet ansågs vara vederbörligt utlyst och behörigt

§ 5 Fastställande av dagordning

Det utdelade förslaget till dagordning fastställdes

§ 6 Val av mötesfunktionärer

a) Till ordförande valdes Ingemar Steimer

b) Till sekreterare valdes Helle Michelsen

c) Till Justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Rune Karlsson och Karin Steimer.

§ 7 Föregående årsmötes protokoll

upplästes av Föreningens kassör Anders Christensson. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Verksamhetsberättelsen

ansågs vara delgiven mötet genom publicering i Rostorpsbladet nr 86 samt på hemsidan.

Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Ekonomisk berättelse

Kassör Anders Christensson redovisade balansräkningen. Summa tillgångar 2007 var 37738,15 kr.

Föreningen hade under året erhållit ett bidrag från Villaägarna på 20000:- för att användas till bl.a. Jubileumsfesten.

Till bidrag till aktiviteter under året användes de sista medlen i Donationsfonden, som därmed blev tömd.

§ 10 Revisionsberättelse

Revisor Sven Nordgren läste upp revisionsberättelsen och föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året, vilken mötet tillstyrkte.

§ 11 Val av funktionärer

a) Till Ordförande på 2 år omvaldes Heléne Karlsson

b) Till ordinarie ledamöter på 2 år omvaldes Helle Michelsen och Brith Widén

c) Till suppleant på 2 år omvaldes Katrine Bhiladvala

d) Till Revisorer, ordinarie, på 1 år omvaldes Ingemar Steimer och Sven Nordgren

e) Till Revisorssuppleant på 1 år omvaldes Mats Weidmar.

f) Till valberedning på 2 år omvaldes Karin Steimer, Tommy Nyholm och Gudrun Nyström-Lundh.

§ 12 a)Fortsatt anslutning till Villaägarnas riksförbund

Ingela Berg från Villaägarna fick möjligheten att tala om organisation, innan mötet efter paus och efter en livlig diskussion gick till röstning medels acklamation.

För fortsatt anslutning till Villaägarna röstade, av totalt 26 närvarande hushåll, 11st. "JA" och 13st "NEJ". 2 hushåll avstod från att rösta.

25 röstsedlar hade i förväg lämnats till ordförande Heléne Karlsson. Av dessa röster var 12st för och 8st emot ett fortsatt medlemskap. 3 röstsedlar borträknades eftersom hushållen även röstade på medlemsmötet och två var blankröster.

Resultatet blev alltså, med totalt 23 "JA-röster" och 21 "NEJ-röster", att årsmötet röstat för en fortsatt anslutning till Villaägarna under 2009.

§ 12 b) Årsavgift för 2009.

Fastställdes till oförändrat 350:-

§ 12 c) Styrelsearvode 2009:-

Fastställdes till oförändrat 2800:- för intern fördelning inom styrelsen

§13 Rapporter och skrivelser

· Kongressen VÄ – oktober 2007

Heléne Karlsson rapporterade om kongressen, som hålls vartannat år.

Rostorps Egnahemsförening har 1 röst på riksnivå. P-O Nilsson åkte som vår representant.

Man diskuterade bl.a. medlemsavgiften. Protokoll finns hos ordförande om intresse finns.

· Bildande av ViM – Malmögemensam förening knuten till VÄ.

ViM diskuterades under punkt 12 a). Fortfarande oklart hur en ev. framtida organisation kommer att se ut.

· Skrivelser till Gatukontoret, Stadsdelsförvaltningen.

Styrelsen har tillskrivit gatukontoret och Stadsdelsförvaltningen om den besvärliga trafiksituationen i korsningen Beijersparksgatan-Ö.Fäladsgatan med negativt resultat.. Eftersom ännu ingen olycka har inträffat, vill kommunen avvakta den ombyggnad av korsningen som är planerad i samband med den nya bebyggelse som kommer att uppföras på Fäladsmarken inom några år. Styrelsen kommer dock att fortsätta att arbeta för att den tunga trafiken skall bort.

§ 14 Motioner och förslag

Inga motioner eller förslag hade inkommit till styrelsen

§ 15 Övriga frågor

Grannsamverkan

Samordnare Leif Svensson rapporterade. Vår Närpolis befaras vara nedlagd. Leif S kontrollerar om så är fallet..

DVD-skiva

Enligt Roland Johansson så fortskrider arbetet, något lite återstår.

Övriga planerade aktiviteter 2008

Heléne Karlsson genomgick årets planerade aktiviteter; bl.a. fisketur, städdag, midsommarfirande, bouleturnering, höstfest (som en del av Stadsdelens aktivitet i Beijers park), kräftskiva.

Anders Christensson håller i en samling för medlemmar intresserade av dränering av sina hus,

§ 16 Mötet avslutades