Protokoll för årsmöte 2007

Protokoll förts vid årsmötet den 20 mars 2007 i Ringstasalen på Kirsebergs fritidsgård.

Mötet samlade 37 medlemmar varav 26 hushåll.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Heléne Karlsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Parentation

Parentation och en tyst minut för medlemmarna:

  • Hugo Nordahl, Stenkyrkegatan 20
  • Knut Allrin, Sävstaholmsgatan 25
  • Brita Jönsson, Smedjekullsgatan 19

Föreningen har sänt kodoleansbuketter vid samtliga begravningar.

§ 3 Mötets behörighet

På frågan om mötet var behörigen utlyst, blev svaret JA.

§ 4 Fastställande av dagordning

Det utdelade förslaget till dagordning godkändes efter ändring av §10 som förekom 2 gånger.

§ 10 andra gången ändrades till § 11.

§ 5 Val av mötesfunktionärer

  1. till ordförande för mötet valdes sittande Heléne Karlsson
  2. till sekreterare för mötet valdes Brith Widén
  3. till justerare tillika rösträknare valdes P-O Nilsson och Roland Johansson

§ 6 Föregående årsmötetsprotokoll

Protokollet upplästes av ordförande. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsbeättelsen för verksamhetsåret 2006 var publicerat i medlemsbladet Vårt Rostorp nr.87. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Ekonomisk rapport

Kassören Anders Christensson redogjorde för den ekonomiska rapporten. Fel hade uppstått då det det gällde året 2005 istället för 2006.

Kassören förklarade de olika posterna. Medlemmarna påtalade ett fel på placeringen av siffrorna då det gällde behållningen i föreningens kassa vilket innebär att den ekonomiska berättelsen skulle skrivas om.

§ 9 Revisionsrapporten

Revisorsuppleant Mats Weidmar läste upp revisionsberättelsen och efter detta beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10 Val av funktionärer

a) Val av två ordinarie styrelseladamöter på 2 år

Sittande Anders Cristensson omval

Mats Pålsson avböjt omval

Lena Brettmar nyval

b) Val av en styrelsesuppleanter på 2 år

Sittande Pelle Mankell omval

c) Val av en styrelsesuppleant på 1år

( fyllnadsval för Ulf Adolfsson)

Katrine Bhiladvala nyval

d) Val av två revisorer på 1 år

Sittande Ingemar Steimer omval

Sven Nordgren omval

e) Val av en revisorsuppleant på 1 år

Sittande Mats Weidmar omval

§ 11 Styrelsearvode

Styrelsen föreslog oförändrat arvode. Årsmötet godkände. Styrelsearvodet 2.800:-

§ 12 a) Fortsatt anslutning till Villaägarnas riksförbund

Anders och Brith berättade om informationsmötet med Villaägarna. De redogjorde om för och nackdelar med att vara eller icke vara anslutna.

Heléne berättade också om VIM ( villaägarna i Malmö ) återkommer i protokollet.

Detta är en sammanslutning av olika Villaägarföreningar i Malmö.

Efter en livlig diskussion beslöts röstning enl handuppräckning.

Resultatet blev: 22 st för fortsatt medlemskap och 4 st emot.

Resultatet stämde enl. Röstlängden.

Valet gäller för 1 år.

Frågan kan på nytt tas upp vid nästa årsmöte.

§ 12 b) Årsavgift för 2008

Årsmötet fastställde oförändrad årsavgift. 350:-

Här gjorde mötet en paus för att smaka på förtäring och få lite drickbart.

Det blev en trevlig stund där medlemmarna hade möjlighet att mingla runt och lära känna varandra. Innan mötet återupptogs visade P-O ett litet smakprov av vad som kommer att finnas på den planerade DVD-filmen. Det blev ett mycket uppskattat inlägg och vi tackar P-O för detta.

§ 13 Rapporter och skrivelser

* Remiss hade inkommit från Villaägarnas riksförbund huruvida regionstyrelsen skulle förändras till regionsråd.

Svar: VIM och Rostorps Egnahemsförening har lämnat in svar på remissen.

Regionsstyrelsen bör vara kvar men med starkare styre.

* Skrivelse till Malmö Gatukontor gällande busstrafiken Beijerparksgatan/Östra Fäladsgatan.

Svar: Heléne redogjorde om kontakten med Gatukontorets Olle Thor.

Två trafik- mätningar har gjorts på Ö.Fäladsgatan.

Bussbolaget vill ej ändra busslinjen.

Ett gupp planeras vid övergångstället på Östa Fäladsgatan.

223 bussar/dygn passerar på Beijersparksgatan, hastigheten har uppmätts till 42km/h . vid guppet . Efter införande av gupp sjönk hastigheten till 39km/h.

Tillåtna hastigheten är 30km/h.

Heléne kunde informera om att under ett dygn passerar det ca 1.042 fordon på

Beijersparksgatan.

Även parkeringen inom Rostorp diskuterades, men inom området råder fri parkering.

Styrelsen håller fortsatt kontakt med Gatukontoret.

* Skrivelse till regionskontoret gällande snöröjningen

Svar: Någon lösning på detta problemet har styrelsen ännu inte kommit fram till. Olika firmor finns att tillgå, men i dettra fallet gäller det försäkring vid ev olyckor.

Styrelsen kommer att bevaka den nya regeringens förslag på hushållsnära tjänster.

Roland kunde informera om att 1986 skötte kommunen renhållningen inom

området, men därefter överlämnades detta till Ragnsells, vilka missbrukade

uppdraget och höjde avgiften till 1.230:-/år.

Förslag: ev. tillfråga de som sköter snöröjningen för hyresfastigheterna vid

Lundavägen.

* Ansökan om föreningsbidrag

Vid Villaägarnas informationsmöte fick vi anmodan att söka bidrag till våra

aktiviteter eftersom vi är en mycket aktiv förening. Denna anmodan kommer

vi att utnyttja.

§ 14 Motioner och förslag

Inga motioner eller förslag hade inkommit till årsmötet.

§ 15 Övriga frågor

* Pågående projekt inom VIM.

Heléne informerade. Anslutna föreningar är för tillfället 5 st ( från början 19 st)

Dessa träffas 1ggr/månad för att diskutera gemensamma frågor.

* Grannsamverkan

Sammankallande Leif Svensson berättade om verksamheten samt delade ut lista över de 16 kontaktpersoner som finns inom området . Leif kunde också berätta om den goda kontakten med närpoliserna inom området.

För att förhindra stöld av post, uppmanade Leif samtliga boende att införskaffa

låsbara brevlådor.

* Hemsidan

Helle informerade. Vi fick också information om den efterlängtade Jubileumsfesten.

Denna kommer att äga rum den 17 nov på Restaurang Flygfyren på Bulltofta.

Jubileumskommittén består för närvarande av Helle Michelsen, Staffan Nyman samt Liselott Lindbladh.

* Byte av fjärrvärmeväxlare

Ingemar Widén kunde informera att byte av fjärrvärmeväxlare är igång. 45 st

medlemmar har antagit erbjudandet.Enligt medlemmarna fungerar allt till belåtenhet.

* DVD-skivan

Roland kunde berätta om framskridandet av DVD-skivan.

* Övriga planerade aktiviteter

Heléne informerade om kommande aktiviteter. Det som ligger närmast i tid är

städdagen den 14 april.

Ett medlemsförslag inkom. Detta gällde byte av växter och plantor. Vi kommer att lägga ut detta förslag på vår hemsida.

Medlemmarna klagade på de många kaniner som härjar i området. Blanketter finns att få hos Brith då det blir aktuellt med avskjutning.

Roland påminde om fotoutställningen på Biblioteket.

* Information om stadsdelsnämnden

Carsten Dahlqvist skulle informerat om stadsdelsnämnden och aktiviteterna på

Fritidsgården. En missuppfattning gällande dagen måste ha skett.Men vi ber

Carsten återkomma vid ett senare tillfälle.

§ 16 Mötet avslutades

Ordförande avslutade mötet

Styrelsen delade ut var sin ros till nyinvalda styrelsemedlemmar samt till medlemmar som på något vis har ställt upp för föreningen.

Vid protokollet: Brith Widén

Protokollet har justerats av:

P-O Nilsson Roland Johansson