Vad händer i trafiken?

tisdag den 5 oktober 2021

Under våren har styrelsen haft kontakt med Fastighets- och Gatukontoret vid Malmö stad samt Polisen, för att ta upp de synpunkter och farhågor för trafiksituationen i Rostorp som medlemmarna har efter parkeringsregleringen. Vi har fått bra kontakt och både staden och Polisen har varit öppna för våra synpunkter. De har fått ta del av de synpunkter som vi samlade in från medlemmarna under våren och försommaren och vi har diskuterat vilka åtgärder som kan vara möjliga. Tjänstepersoner från Fastighets- och Gatukontoret besökte även Rostorp för att bilda sig en uppfattning på plats, och vi gick med dem genom hela området och studerade de platser som lyfts som problematiska.

Vi har inte fått gehör för alla våra synpunkter och förslag - men vi har fått ett bra bemötande och vi har haft konstruktiva diskussioner. Både staden och Polisen kommer att vidta åtgärder och i kombination med de saker vi kan göra själva som boende här har det goda förutsättningar att leda till en långsiktigt trygg trafikmiljö.

Åtgärderna som kommer att ske är följande:

  • Fastighets- och gatukontoret kommer att se över målning och skyltning i vissa korsningspunkter för att uppmärksamma bilförare på korsande cykelbanor. De stigar/smitvägar som finns från Beijers Park ut på Beijersparksgatan har uppmärksammats och ska utredas för ev. åtgärd för att minska risken att barn eller vuxna springer ut på gatan på andra ställen än markerade övergångar. På Östra Fäladsgatan ska möjligheten till fler soptunnor ses över för att minska nedskräpningen. Enkelriktningen på Dalhemsgatan kan eventuellt komma att ses över i framtiden.
  • Polisen kommer att vid lämpliga tillfällen genomföra trafikkontroller på vissa punkter i Rostorp där oroande körbeteenden rapporterats.
  • Vi själva som boende i området behöver se över våra häckar mot gatorna. Om häckarna sticker ut över trottoarerna så tvingas gående att promenera i körbanan vilket ökar riskerna, särskilt den mörka årstiden. Höga häckar minskar också sikten i korsningar vilket gör att gående inte kan se bilar som närmar sig, och vice versa. Nu när parkeringen är borta från de flesta gator kommer också en stor del av trafiken från oss själva, vi som bor här. En viktig faktor för en trygg trafikmiljö är därför att vi själva tänker på att köra varsamt.

Även om det finns situationer som vi är oroade över ska vi också sätta detta i ett sammanhang: Biltrafiken i Rostorp är i jämförelse med andra delar av Malmö inte intensiv alls. De trafikmätningar som Malmö stad låtit göra både före och efter parkeringsregleringen visar att hastigheterna visserligen gick upp något efter att parkering på de mindre gatorna togs bort, men att de fortfarande inte är särskilt höga. Gatorna inne i Rostorp har mycket låga trafikflöden och hastigheterna är generellt låga.

Även om enstaka bilar kan hålla något högre farter så kör de allra flesta så långsamt att vi inte alls kommer i närheten av de riktlinjer som finns om när farthinder bör uppföras. På Östra Fäladsgatan är dock trafiken givetvis mycket mer intensiv eftersom det är en helt annan typ av gata. Även Beijersparksgatan har mer trafik, där den täta busstrafiken märks särskilt. Busstrafiken kommer om några år att flyttas från Beijersparksgatan och därmed blir trafiksituationen på lång sikt lugnare på den gatan.

Sammanfattningsvis kan vi alltså se att vi får hjälp av Malmö stad och Polisen att förebygga vissa risker och riskfyllt beteende, men att vi själva också kan påverka mycket. Tänk på att det är dina grannar du kör förbi när du har bråttom iväg eller hem, och att det är dina grannar som får svårt att promenera på trottoaren eller se annan trafik om häcken på din tomt är för yvig.