Gör plats för vattnet

fredag den 24 augusti 2018

Hej villaförening!

Vi på VA SYD vill gärna samarbeta med er för att tillsammans motverka källaröversvämningar i samband med kraftiga regn. Skyfall och översvämningar tillhör framtidens stora utmaningar som vi behöver hitta lösningar på. Vi vet att vi inte kan lösa problemen med bara ingenjörskonst och större ledningar. För att göra plats för vattnet behöver vi arbeta tillsammans – VA SYD, Malmö stad och alla som bor och verkar i staden. Där spelar ni en viktig roll.

Som fastighetsägare har man ansvar för att ta hand om vattnet på den egna tomten. Gör man det på ett hållbart sätt så minskar också risken för översvämning, både hos en själv och andra.

Det här gör VA SYD för att minska risken för källaröversvämningar i Malmö

VA SYD arbetar på många sätt för att skyfallssäkra Malmö, bland annat genom att hålla ledningsnätet i gott skick, se till att det är rätt dimensionerat, reparera där det behövs, separera ledningarna i områden där det är lämpligt och anlägga öppna dagvattenlösningar. Och inte minst genom Tillsammans gör vi plats för vattnet, vår malmösatsning där vi involverar alla som bor och verkar i staden för att möta framtida skyfall.

Och Malmö stad då?

Malmö stad har ansvar för stadsplanering – gator, parker och planteringar till exempel, dit det finns möjlighet att leda en del regnvatten. Men den allmänna marken i Malmö utgör bara ungefär 30% av stadens yta. Resten är kvartersmark, alltså mark som är bebyggd med hus, skolor, butiker och annat. Malmö stad och VA SYD har tillsammans tagit fram Skyfallsplan för Malmö, den finns på vasyd.se/platsforvattnet.

Vad kan villaägare göra?

För att minska belastningen på stadens ledningar kan man koppla bort sina stuprör från lednings-nätet och ta hand om vattnet på tomten i stället. Det minskar risken för källaröversvämningar. VA SYD ger 2 500 kronor i ekonomisk ersättning för varje stuprör som på ett godkänt sätt kopplas bort från ledningsnätet i Malmö, läs mer på vasyd.se/platsforvattnet. Där finns också tips på fler sätt göra plats för vattnet i trädgården.

Med vänlig hälsning,

Ellie, Micke, Nina och Stina

VA SYD

Telefon 040-635 10 00
kund@vasyd.se

Ps

Vi på VA SYD kommer gärna och träffar villaägare i ert område och berättar mer, kostnadsfritt såklart. Hör av er om ni är intresserade så kan vi hitta datum och tid som passar. Har ni ingen lämplig lokal så kan vi vara på VA SYDs huvudkontor bredvid centralstationen i Malmö.